PZD Tarnów

Idź do spisu treści

Menu główne

Deklaracja dostępności cyfrowej

PZD

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach zobowiązuje  się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach
ul. Zgłobicka 8

33-113 Zgłobice
tel. 14 678 70 50
tel. 14 674 12 30
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2023-03-31

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przekazane do publikacji  wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);

Ułatwienia na stronie
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

mapa strony

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: sekretariat@pzdtarnow.pl
Telefon:146787050
Procedura wnioskowo-skargowa
  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:
 Dostępność architektoniczna
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach posiada siedzibę przy ul. Zgłobickiej 8 w Zgłobicach. Z Tarnowa  do PZD można dojechać komunikacją autobusową linii T22, T29,T39 (przystanek Zgłobice ODR).
Do budynku PZD prowadzi wejście bezpośrednio z parkingu bez schodów. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - na jednym poziomie). Zapewniona jest wób  głosowy informacja na temat rozkładu pomieszczeń w – sekretariat. W urzędzie dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Ponadto komunikacja zędem jest zapewniona na wniosek osoby  ze szczególnymi potrzebami w określonej w wniosku.
 


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego