PZD Tarnów

Idź do spisu treści

Menu główne

Zadania

PZD


Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Tarnowskiego i jest finansowany z jego budżetu. Jednostka została utworzona z dniem 1 stycznia 2007 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego numer II/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Obszar działania Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje sieć dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości 581 km 130 mb, w tym 100 obiektów mostowych, na terenie 16 gmin powiatu tarnowskiego: Tarnów, Pleśna, Tuchów, Gromnik, Skrzyszów, Ryglice, Szerzyny, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn, Wojnicz, Wietrzychowice, Radłów, Wierzchosławice, Żabno i Lisia Góra. Naszą siedzibą jest budynek przy ul. Zgłobickiej 8 w Zgłobicach. Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności należy:

 • Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.


 • Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrona dróg oraz obiektów mostowych.


 • Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz utrzymanie zimowe.


 • Pełnienie funkcji inwestora i inwestora zastępczego.


 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.


 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.


 • Koordynacja robót w pasie drogowym.


 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazd z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.


 • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.


 • Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.


 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.


 • Przeciwdziałanie niszczenia dróg przez ich użytkowników.


 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.


 • Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.


 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.


 • Utrzymywanie zieleni przydrożnej w tym usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.


 • Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.


 • Sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym.


 • Realizowanie zadań wynikających z zawartych przez Powiat porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przejęcia zadań w zakresie dróg publicznych.


 • Realizacja zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,


 • Przygotowywanie opinii dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,


 • Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,


 • Sprawozdawczość i rozliczenie przyznanych środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej na poprawę stanu infrastruktury drogowej,


 • Wykonywanie innych zadań przypisanych zarządowi dróg wynikających z przepisów prawnych. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego